Gnezdoto.net

Общи условия

Чрез зареждането на сайта „gnezdoto.net", Вие се съгласявате да спазвате настоящите общи условия и всички последващи промени в тях. В случай, че не сте съгласни с тези условия, моля, не използвайте този сайт.

1. Права на интелектуална собственост. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила съгласно действащия Закон за авторското право и сродните му права и нерегламентираното им използване представлява закононарушение в съответствие с действащото българско законодателство.

2. Конфиденциалност на данните. Всички доброволно предоставени от Вас данни при използване на сайта, се съхраняват, обработват и използват от gnezdoto.net за поддръжка на функционалността на предлаганите услуги, както и за целите на рекламата на нови статии и услуги, предлагани в сайта.
Gnezdoto.net изрично Ви уведомява, че предоставените от Вас лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

3. Органичаване на отговорността. Gnezdoto.net полага всички възможни усилия за да поддържа вярна, точна и актуална информация, но това не изключва възможността от възникване на обективни несъответствия или пропуски. Gnezdoto.net не носи отговорност за последиците, включително евентуални вреди, породени от/или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.
Gnezdoto.net не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на информационния ресурс на сайта, като и за информацията, съдържаща се в други сайтове, към които водят линкове от този сайт.

4. Промени. Gnezdoto.net си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, като не носи отговорност, ако те не са прочетени своевременно от потребителите на сайта.

Основател на сайта е П. Тодоров
гр. София 1000, ул. Луи Леже 2

Сайтът не е създаден с комерсиална цел. Моля, не изпращайте запитвания за реклама.

За ползване на съдържанието от други сайтове: Права за ползване

За въпроси, моля, използвайте формата за контакт: